Splash Everyday


Splash Everyday Preview

🛩ī¸ Commands

  • sps — Search with a tag a photo
  • Example : sps clouds

  • spu — Search a username for showing a profile
  • Example : spu @thomasbnt

  • spr — Get a random photo
  • sphelp — Get panel with help
  • spstats — Get statistics of Unsplash.com

👍 Upvote

You can support the bot to upvote on Discordbotlist, Botlist, BotForDiscord or Top.gg. Thanks if you check that !


— Discord Server

Home